wishlist-icon
cart

Доставка и плащане

ДОСТАВКА

 

Чл. 21. (1) Срокът за доставка на заявените стоки или услуги, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя адрес е до 2 (два) работни дни, след потвърждаване на поръчката от Доставчикът в платформата на coffeemall.bg. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на coffeemall.bg.

(2) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. сoffeemall.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, сoffeemall.bg може да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни.

(3) Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката.

Чл. 22. (1) При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на „Балкам Груп“ ООД, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява coffeemall.bg.

(2) При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като разходите за връщане и повторното й изпращане на Потребителя са за негова сметка.

(3) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.

(4) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата coffeemall.bg стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(5) coffeemall.bg извършва доставки стоки или услуги само на територията на Република България.

            Чл. 23. Доставчикът в платформата coffeemall.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 24. coffeemall.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 


    ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

            Чл. 30. (1) При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на coffeemall.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "Балкам Груп " ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, coffeemall.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

(3) При заплащане на поръчана стока с Дебитна/Кредитна карта чрез електронния ПОС на магазина - потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка, която се доставя и/или извършва след получаване потвърждение за успешен превод от картовия оператор.