wishlist-icon
cart

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „Балкам Груп ” ООД за поверителност на личните данни.

(2)„Балкам Груп ” ООД, ЕИК 202680807, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 414517 и видно от Удостоверение, издадено на 11.02.2015 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

(3) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“) като Доставчикът ги обработва във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(4) Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. „Балкам Груп ” ООД събира, използва, предава и защитава лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните) и всяко друго приложимо българско законодателство. Подробна информация относно събирането, използването, защитата на личните данни са отразени в Политика за личните данни на „Балкам груп” АД, която се публикува на Сайта. „Балкам груп” ООД си запазва правото да изменя едностранно Политиката на личните данни с цел да отразява всички изменения за начина, по който „Балкам груп” ООД обработва лични данни или измененията на приложимото законодателство. В случай на такива изменения „Балкам груп” ООД публикува изменената версия на Политиката за личните данни.

(5) „Балкам Груп” ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Балкам Груп” ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

(6) Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Балкам Груп” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

(7) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата coffeemall.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата coffeemall.bg.

(8) Във всеки момент, Доставчикът в платформата coffeemall.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(9) Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Доставчика в платформата coffeemall.bg на "Уникредит Булбанк" АД, в случай че избере начин на плащане "На изплащане с "Уникредит".


 БИСКВИТКИ

Чл. 27. (1)  Бисквитките  или „Cookies”  се използват за да подсигурят и подобрят  функционирането на платформата. Посредствим  използването на  бисквитки  се анализира поведението на посетителите  на coffeemall.bg  с цел реклама.   

(2)  Използването на бисквитки позволява подобряването на платформата, така че да съдържа максимално полезна информация за неговите посетители. 

(3) Посетителита на сайта, могат да настроят своя интернет браузър, по начин, който позволява бисквитките да не бъдат запаметявани или да бъдат изтрити вече запаметените такива. 
 

            (4) Доставчикът на платформата coffeemall.bg, не носи отговорност в случай, че интернет браузера не поддържа функции за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметените бисквитки.

            (5) В случай, че запаметяването на бисквитки бъде забранено или бъдат изтрити вече запаметени бисквитки, е възможно нарушаване функционирането на платформата.