wishlist-icon
cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн магазин coffemall.com

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Балкам Груп“ ООД, ЕИК 202680807, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, бул. „Сливница” № 9, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „coffeemall.bg”, наричана по-долу за краткост „coffeemall.bg“.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.         Наименование на Доставчика: „Балкам Груп“ ООД

2.         Седалище и адрес на управление: гр. София 1324, бул. „Сливница” № 9

3.         Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1324, бул. „Сливница” № 9

4.         Данни за кореспонденция: тел. 02/925 05 09, e-mail: office@spetema.com

5.         Вписване в публични регистри: ЕИК: 202680807

6.         Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров №2

Тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

Тел.: (02) 980 25 24

Факс: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:https://kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG202680807

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3. coffeemall.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет coffeemall.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1.         Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.         Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.         Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата coffeemall.bg;

4.         Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата coffeemall.bg електронни средства за разплащане.

5.         Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата coffeemall.bg;

6.         Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата coffeemall.bg чрез интерфейса на страницата на coffeemall.bg, достъпна в Интернет;

7.         Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата coffeemall.bg в Интернет;

8.         Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата coffeemall.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата coffeemall.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес coffeemall.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата coffeemall.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата coffeemall.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата coffeemall.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата coffeemall.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата coffeemall.bg.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата coffeemall.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА coffeemall.bg

Чл. 7. (1) За да използва услугата на coffeemall.bg, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.

(2) За да използва coffeemall.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(3) При регистрацията на coffeemall.bg, Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(4) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата coffeemall.bg, съобразно посочената в него процедура.

(5) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Завърши поръчката", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща или по телефон. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

            (7) coffeemall.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на coffeemall.bg.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата coffeemall.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата coffeemall.bg стоки.

            Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата coffeemall.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата coffeemall.bg.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата coffeemall.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в coffeemall.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата coffeemall.bg са определени в профила на всяка стока в платформата coffeemall.bg. Информационните услуги на coffeemall.bg се предоставят "във вида, в който са публикувани". сoffeemall.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата coffeemall.bg в профила на всяка стока в платформата coffeemall.bg.

(3) Доставчикът в платформата coffeemall.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

(4)  Платформата coffeemall.bg отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при подаване на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, coffeemall.bg потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявената през платформата стока.

(5) Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на coffeemall.bg, преди доставката им, за неактуализирана информация на cайта, свързана с поръчаните продукти.

(6) Част от информацията, публикувана в coffeemall.bg е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата coffeemall.bg или чрез електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в платформата coffeemall.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените възможности.

(2) Доставчикът в платформата coffeemall.bg има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на coffeemall.bg, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, coffeemall.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

            Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата coffeemall.bg  в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1.     за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2.     за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3.     за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4.     за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5.     за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;

6.     за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато доставчикът в платформата coffeemall.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата coffeemall.bg в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес coffeemall.bg  и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата coffeemall.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) coffeemall.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.

(2) Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и други подобни) на направена поръчка чрез интерфейса на платформата coffeemall.bg. да бъдат променени, като coffeemall.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

(3) Ако Доставчикът в платформата coffeemall.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Потребителят получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на  coffeemall.bg, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на coffeemall.bg.

Чл. 19. сoffeemall.bg не носи отговорност в случай, че при използването му или на материали от него за Потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Чл. 20. Доставчикът в платформата coffeemall.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 21. (1) Срокът за доставка на заявените стоки или услуги, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя адрес е до 2 (два) работни дни, след потвърждаване на поръчката от Доставчикът в платформата на coffeemall.bg. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на coffeemall.bg.

(2) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. сoffeemall.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, сoffeemall.bg може да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни.

(3) Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката.

Чл. 22. (1) При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на „Балкам Груп“ ООД, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява coffeemall.bg.

(2) При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като разходите за връщане и повторното й изпращане на Потребителя са за негова сметка.

(3) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.

(4) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата coffeemall.bg стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(5) coffeemall.bg извършва доставки стоки или услуги само на територията на Република България.

            Чл. 23. Доставчикът в платформата coffeemall.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 24. coffeemall.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 26. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „Балкам Груп ” ООД за поверителност на личните данни.

(2)„Балкам Груп ” ООД, ЕИК 202680807, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 414517 и видно от Удостоверение, издадено на 11.02.2015 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

(3) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“) като Доставчикът ги обработва във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(4) Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. „Балкам Груп ” ООД събира, използва, предава и защитава лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните) и всяко друго приложимо българско законодателство. Подробна информация относно събирането, използването, защитата на личните данни са отразени в Политика за личните данни на „Балкам груп” АД, която се публикува на Сайта. „Балкам груп” ООД си запазва правото да изменя едностранно Политиката на личните данни с цел да отразява всички изменения за начина, по който „Балкам груп” ООД обработва лични данни или измененията на приложимото законодателство. В случай на такива изменения „Балкам груп” ООД публикува изменената версия на Политиката за личните данни.

(5) „Балкам Груп” ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Балкам Груп” ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

(6) Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Балкам Груп” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

(7) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата coffeemall.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата coffeemall.bg.

(8) Във всеки момент, Доставчикът в платформата coffeemall.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(9) Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Доставчика в платформата coffeemall.bg на "Уникредит Булбанк" АД, в случай че избере начин на плащане "На изплащане с "Уникредит".

 

X. БИСКВИТКИ

Чл. 27. (1)  Бисквитките  или „Cookies”  се използват за да подсигурят и подобрят  функционирането на платформата. Посредствим  използването на  бисквитки  се анализира поведението на посетителите  на coffeemall.bg  с цел реклама.   

(2)  Използването на бисквитки позволява подобряването на платформата, така че да съдържа максимално полезна информация за неговите посетители. 

(3) Посетителита на сайта, могат да настроят своя интернет браузър, по начин, който позволява бисквитките да не бъдат запаметявани или да бъдат изтрити вече запаметените такива. 
 

            (4) Доставчикът на платформата coffeemall.bg, не носи отговорност в случай, че интернет браузера не поддържа функции за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметените бисквитки.

            (5) В случай, че запаметяването на бисквитки бъде забранено или бъдат изтрити вече запаметени бисквитки, е възможно нарушаване функционирането на платформата.

 

 

ХI. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Чл. 28. (1) Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на coffeemall.bg, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на coffeemall.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на coffeemall.bg, да бъдат копирани, публично разпространявани и/или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

(2) Доставчикът в платформата coffeemall.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между coffeemall.bg и лицето, публикуващо информацията.

(3) Линковете на coffeemall.bg към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от coffeemall.bg и по отношение на използването на препратката извън сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

(4) сoffeemall.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата сoffeemall.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата сoffeemall.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата сoffeemall.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата сoffeemall.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата сoffeemall.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сoffeemall.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

            Чл. 30. (1) При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на coffeemall.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "Балкам Груп " ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, coffeemall.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

(3) При заплащане на поръчана стока с Дебитна/Кредитна карта чрез електронния ПОС на магазина - потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка, която се доставя и/или извършва след получаване потвърждение за успешен превод от картовия оператор.

 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата сoffeemall.bg се прекратяват в следните случаи:

§  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

§  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

§  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

§  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

§  в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата сoffeemall.bg.В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 32. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата сoffeemall.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата сoffeemall.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 34. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на сoffeemall.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата сoffeemall.bg.

Чл. 36. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

 

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата сoffeemall.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата сoffeemall.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на сoffeemall.bg.

Чл. 42. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани през coffeemall.bg, чрез формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на тел: 0700 89 049, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (Балкам Груп ООД, гр. София 1324, бул. „Сливница” № 9, office@spetema.com):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

1.     Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2.     Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3.     Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

4.     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на coffeemall.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

5.     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт coffeemall.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6.     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Действие на отказа.

1.     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

2.     Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.     Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

4.     Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.